Algemene voorwaarden

Plichten client en zorgverlener

Wanneer een cliënt (zorgvrager) de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat tussen hen een geneeskundige behandelovereenkomst. De belangrijkste rechten en plichten van beide vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor de cliënt volgen hieruit de volgende plichten:

  1. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

Behandelovereenkomst

Als cliënt vult u voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling (de behandelovereenkomst). Met het insturen van het formulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en geeft u aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut.

Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezagdragende ouders / voogden een handtekening op de behandelovereenkomst ter toestemming vereist is.

Ook geeft u met het insturen van het formulier aan dat u de Privacyverklaring van Praktijk YOU heeft gelezen en dat u de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Afspraken en annulering

Afspraken (consulten) die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd via de online agenda (Mijn Afspraken). Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, worden de kosten voor een consult in rekening gebracht. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden. U ontvangt hiervoor een factuur.

Betaling

Consulten kunnen direct per pin worden betaald. Ook kan gekozen worden voor het overmaken van het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen. U ontvangt een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Overschrijding betalingstermijn

Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Als het verschuldigde bedrag 5 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Als de betaling 28 dagen na factuurdatum alsnog uitblijft, zal de praktijk een incassobureau inschakelen teneinde de betaling alsnog te innen.

Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden.

Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.