Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een wettelijk vastgesteld stappenplan en afwegingskader voor (zorg)professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid kan dit leiden tot melding van de situatie bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Praktijk You doorloopt onderstaande stappen indien het vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Stappenplan Meldcode Praktijk You
Stap 1 – Vastlegging: de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten, worden in kaart gebracht en vastgelegd.
Stap 2 – Collegiale consultatie: de signalen worden besproken met een deskundige collega of in een teamoverleg. Zonodig wordt advies gevraagd aan Veilig Thuis. De uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies worden vastgelegd in het cliëntdossier.
Stap 3 – Gesprek met cliënt: in een gesprek met de client worden de vastgestelde feiten en waarnemingen gedeeld. De cliënt wordt uitgenodigd om hierop te reageren.
Stap 4 – Weging van het geweld aan de hand van het afwegingskader. De therapeut beantwoordt de navolgende vragen en komt daarmee tot een afweging over vervolgstappen.

Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
Ja: Ga verder met afweging 2

Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met afweging 3
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden vervolgens samen met Veilig Thuis doorlopen.

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Ga verder met afweging 4

Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.
Stap 5 – Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp
De therapeut maakt de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en/of dat hulpverlening kan worden georganiseerd. Deze beslissing wordt vastgelegd in het dossier van de cliënt.

Bij melding aan Veilig Thuis wordt de cliënt hierover geïnformeerd. Het vermoeden wordt vervolgens gemeld bij Veilig Thuis. Er wordt met Veilig Thuis overlegd wat Praktijk You na de melding, binnen de grenzen van de gebruikelijke werkzaamheden, nog kan doen om de cliënt en naaste betrokkenen zoals gezinsleden te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld.

Indien hulpverlening door Praktijk You kan worden georganiseerd, wordt dit gedaan. De effecten van deze hulp worden gevolgd. Wanneer er signalen zijn dat het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint, wordt wederom melding gedaan.